Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica jest czynna od godz. 7.00 do godz. 17.00.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych świetlicy szkolnej:

I. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój tak w sferze osobowej, jak i zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, z uwzględnieniem misji szkoły.
II. Cele szczegółowe:
 1. Integracja uczniów i formowanie ich osobowości, wspieranie prawidłowej postawy społecznej.
 2. Przestrzeganie zasad bhp, regulaminu świetlicy, planu zajęć dnia.
 3. Obcowanie z kulturą na co dzień:
  • nasilenie oddziaływań zmierzających do podniesienia kultury dyskusji wśród uczniów, a w szczególności umiejętnego rozwiązywania konfliktów i współdziałania w grupie.
 1. Racjonalne wykorzystanie pobytu w świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.
 2. Uczenie uczniów zaradności, monitorowanie i wspomaganie ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kroków zmierzających do podniesienia poczucia własnej wartości uczniów i umiejętności dokonywania samooceny.
 3. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.
 4. Przeciwdziałanie przemocy w świetlicy oraz zapobieganie powstawaniu problemów z nią związanych.
 5. Dbanie o naturalne środowisko człowieka przez promowanie akcji i zachęcanie uczniów do szerszego włączenia się w ochronę środowiska.
 6. Realizowanie praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka.
 7. Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.
 8. Rozwijanie zainteresowań czyteliniczych.
 9. Wdrażanie do kulturalnego spożycia posiłków.
III. Świetlica szkolna realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego, programu profilaktyki i kalendarza imprez Szkoły Podstawowej w Mesznej.
IV. Zadania szczegółowe:
 1. Organizowanie korzystania z wyżywienia:
  • przygotowanie harmonogramu przerw obiadowych,
  • przygotowanie harmonogramu przerw na drugie śniadanie z herbatą.
 2. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 3. Aktywne podejmowanie działań i akcji szkolnych poprzez udział świetlicy w życiu społecznym szkoły.
 4. Kultywowanie tradycji i zwyczajów świetlicowych i szkolnych.
 5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem.
 6. Zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci sześcioletnie, wsparcie i opieka.
 7. Działalność dydaktyczna.
Back To Top