Projekt unijny

WYCIECZKI UNIJNE

W miesiącu listopadzie 2019 roku w ramach programu unijnego odbyły się cztery wycieczki edukacyjne;

– 13.11.2019; wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci i Jaskini „Raj”,

– 15.11 2019; wycieczka na Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu,

– 22.11.2019; wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”,

– 25.11.2019; wycieczka do Cinema City w Katowicach oraz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

W wycieczkach brali udział uczniowie uczestniczący w zajęciach typu II – eksperymenty pedagogiczne tj; eksperymenty matematyczne i przyrodnicze. W trakcie wycieczek uczniowie brali udział  w warsztatach naukowych takich jak; „ Podróż w czasie”, „Odkryj świat własnymi rękami”, „Zależności między organizmami”. Podczas warsztatów poprzez obserwację, praktyczne eksperymentowanie, wykonywanie doświadczeń uczniowie mieli okazję rozwijać i zbogacać,  swoje kompetencje matematyczno – przyrodnicze i naukowo – techniczne. Wzbogacili poziom swojej wiedzy  zakresu kosmologii i meteorologii  oraz geologii naszego regionu. Uczniowie zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce trasą górniczą. Pod kierunkiem doświadczonego przodowego  wykonywali różne zadania charakterystyczne dla zawodu górnika. Uczniowie mieli również okazję zwiedzić  Jaskinię „Raj” ,  jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju.

Pula środków na wszystkie wycieczki w wysokości 10.000,00 złotych została przekazana naszej szkole przez Organ Prowadzący Gminę Wilkowice decyzją Pana Wójta, jako docenienie trudu i zaangażowania naszych nauczycieli w realizację projektów unijnych.

 

W okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej”.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (KOŁA ZAINTERESOWAŃ – ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE) ROK SZKOLNY 2019/2020 — I PÓŁROCZE

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 91 uczniów i uczennic uczęszczających do naszej szkoły, w tym wsparcie 13 uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycielek pracujących w szkole i doposażenie placówki oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
W ramach projektu są rozwijane u uczniów kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne oraz kreatywności i logicznego myślenia.
Diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów dokonano w oparciu o: ankietę dla wychowawców dot. sytuacji dydaktycznej klas, obserwację uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, dokumentacji pedagoga szkolnego, poprzez analizę orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wprowadzono następujące zajęcia:
– dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z problemami edukacyjnymi, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompensowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających z trudności w uczeniu się,

– koła; matematyczne, przyrodnicze, informatyczne i szachowe, celem wspomagania uczniów w rozwijaniu ich zadatków wrodzonych uzdolnień i zainteresowań,

– eksperyment matematyczny i przyrodniczy jako nowa metoda nauczania,

– zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.

Back To Top