Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w naszej szkole
jest p. mgr Marzena Nawieśniak.

Godziny pracy pedagoga:
Poniedziałek 8:20 – 16:00
Wtorek 8:10 – 13:40
Środa 8:10 – 15:30
Czwartek 8:10 – 12:40
Piątek 8:10 – 9:40

Z uwagi na różne obowiązki pedagoga (zajęcia, wyjazdy)
na spotkania proszę się umawiać

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2019-2020

I. Zadania opiekuńczo-wychowawcze
II. Profilaktyka i resocjalizacja
III. Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna
IV. Pomoc materialna
V. Współpraca z rodzicami
VI. Prowadzenie dokumentacji
VII. Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga
VIII. Współpraca z rodzicami
IX. Zadania dodatkowe

I. Zadania opiekuńczo-wychowawcze

 1. Rozpoznawanie środowiska szkolnego. Wytypowanie uczniów wymagających różnorakiej pomocy opiekuńczo-wychowawczej
 2. Omówienie sytuacji rodzinnej i edukacyjnej poszczególnych uczniów z nauczycielami i wychowawcami (ewentualna pomoc interwencyjna)
 3. Organizowanie i koordynowanie realizacji odpowiednich form pomocy dla poszczególnych uczniów
 4. Systematyczna analiza dokumentacji szkolnej uczniów (dzienniki szkolne, zeszyty uwag, prace uczniów)
 5. Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych
 6. Analiza kart zdrowia uczniów i innych dokumentów dotyczących stanu zdrowia
 7. Współpraca z instytucjami i organami zewnętrznymi wspomagającymi ucznia w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i rodzinnych;
  • sąd i kuratorzy, policja, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka
  • GOPS i ZOSiP
  • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
  • psycholog gminny
 8. Konsultacje z rodzicami diagnozujące potrzeby uczniów i ich rodzin, podejmowanie współpracy

II. Profilaktyka i resocjalizacja

 1. Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego – kontrola frekwencji uczniów, rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze, informowanie rodziców o absencji dziecka i możliwych konsekwencjach wagarowania
 2. Powiadamianie organu prowadzącego o nie spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia
 3. Systematyczna analiza postępów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym:
  • szybkie reagowanie w sytuacji nagłego pojawienia się złych ocen (dzienniki szkolne) lub nasilenia się niewłaściwego zachowania (zeszyty uwag)
  • stały kontakt z nauczycielami, wychowawcami
  • rozmowy z rodzicami, ustalenia dotyczące pracy w domu.
 4. Objęcie uczniów mających trudności w realizacji założeń procesu dydaktyczno-wychowawczego odpowiednią formą pomocy zajęciowej (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zespoły samopomocy uczniowskiej)
 5. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej troski i pomocy w związku z ciężką sytuacją rodzinną (rodziny patologiczne, uzależnione). Wizyty w domach uczniów, rozmowy profilaktyczne, podejmowanie środków zaradczych (wnioski do sądu)
 6. Czuwanie nad dzieckiem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem: rozmowy indywidualne z dzieckiem i jego rodzicami, analiza przypadku celem ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji, kierowanie ucznia bądź jego rodziny do odpowiednich form terapii
 7. Rozpoznawanie potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży – rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, obserwacje, wywiady 8. Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, nauka racjonalnego gospodarowania czasem, uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych
 8. Systematyczne monitorowanie relacji interpersonalnych w klasach (zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze), współpraca z nauczycielami i wychowawcami tychże klas w zakresie zintegrowanego oddziaływania na uczniów sprawiających trudności wychowawcze
 9. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem, przemocą domową, sporządzanie wniosków do sądu, wszczynanie procedury niebieskiej karty

III. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna

 1. Systematyczna analiza sytuacji edukacyjnej poszczególnych dzieci – wytypowanie uczniów wymagających różnego rodzaju terapii, kwalifikowanie ich do właściwych zajęć (wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych)
 2. Konsultacje z nauczycielami, rodzicami dzieci wymagających pomocy psychologicznej lub pedagogicznej
 3. Analiza dokumentacji szkolnej, opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej, wytworów pracy dziecka (wypracowania, zeszyty). Diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych uczniów we własnym zakresie
 4. Kierowanie uczniów do poradni psychologoczno-pedagogicznej celem wykonania badań psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych oraz uzyskania wytycznych do dalszej pracy
 5. Opieka nad dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Organizowanie im odpowiedniej formy pracy:
  • zajęcia rewalidacyjne
  • nauczanie indywidualne
  • kształcenie specjalne
 6. Koordynowanie opracowywania dostosowań wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka
 7. Zgłaszanie uczniów posiadających orzeczenia niepełnosprawności lub opinie np. o dysleksji do OKE
 8. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych. Tworzenie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych (we współpracy z nauczycielami, rodzicami) umożliwiających uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu
 9. Organizowanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności wynikających z konfliktów rodzinnych
 10. Niwelowanie trudności uczniów związanych z kontaktami rówieśniczymi i środowiskowymi

IV. Pomoc materialna

 1. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji (sieroctwo, choroba, patologia)
 2. Ścisła współpraca z GOPS umożliwiająca pomoc w zakresie:
  • żywienia
  • wyprawek
  • stypendiów szkolnych
  • innych form pomocy
 3. Zwalnianie uczniów najbardziej potrzebujących z opłat za ubezpieczenie, bilety do kina itp.
 4. Organizowanie wyjazdu na imprezę Mikołajkową dla uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
 5. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (Caritas, fundacje, parafia)

V. Współpraca z rodzicami

 1. Indywidualne rozmowy, wzajemna wymiana informacji o uczniach
 2. Porady, konsultacje, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ułatwiającymi przezwyciężenie trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów
 3. Wizyty domowe
 4. Rozmowy wspierające z rodzicami – przełamywanie uczucia beznadziejności, osamotnienia, bezradności w związku z przeżywanymi trudnościami
 5. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności
 6. Udzielanie informacji w zakresie ochrony prawnej w sytuacji zaniedbań, przemocy ze strony dorosłych. Informowanie o konsekwencjach grożących w sytuacji ujawnienia podobnych zdarzeń
 7. Kierowanie rodziców do poszczególnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny. Pośredniczenie w tych kontaktach
 8. Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji przedsięwzięć szkolnych
 9. Udział w konsultacjach i zebraniach rodziców

VI. Prowadzenie dokumentacji, organizacja pracy własnej

 1. Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć:
  • pedagoga
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć wyrównawczych
 2. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – indywidualne teczki dla każdego ucznia objętego pomocą, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, programy pomocowe różnego typu
 3. Rejestr uczniów objętych różnymi formami pomocy w szkole
 4. Dokumentacja dotycząca pomocy materialnej udzielonej dzieciom i ich rodzinom
 5. Dokumentacja związana z korespondencją z różnymi instytucjami
 6. Dokumentacja związana z różnymi programami realizowanymi w szkole
 7. Dokumentacja związana z niebieską kartą
 8. Notatki ze spotkań z uczniami, rodzicami, nauczycielami (notatka służbowa, notatka wewnętrzna, notatka z zajścia)
 9. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji szkolnej: statut, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyczny

VII. Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga

 1. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących itp.
 2. Stała współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie doskonalenia zawodowego
 3. Samokształcenie – Internet, studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowinek edukacyjnych i wychowawczych
 4. Zakup literatury i pomocy edukacyjnych z funduszy szkolnych i własnych
 5. Kompletowanie pomocy dydaktycznych (zakupionych i własnoręcznie zrobionych) usprawniających i uatrakcyjniających różnego typu zajęcia
 6. ścisła współpraca z pedagogami okolicznych szkół – konsultacje, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc

VIII. Współpraca z Agencją Rynku Rolnego

 1. Udział w programie „Mleko dla szkół”
 2. Udział w programie „Owoce w szkole”
 3. Koordynowanie realizacji, prowadzenie dokumentacji

IX. Zadania dodatkowe

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu wychowawczego
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego
 3. Apele porządkowe (przygotowanie, pomoc w prowadzeniu, protokoły).
 4. Gazetka tematyczna poświęcona promocji zdrowia i profilaktyce
 5. Członek zespołu aktualizowania dokumentacji(Statut, WO II).
 6. Prace związane z realizacją kontroli zarządczej w szkole.
 7. Członek zespołu ds. wniosków po obradach Rady Pedagogicznej.
 8. Prowadzenie akcji „Adopcja ucznia” w szkole.

Opracowała Marzena Nawieśniak

Back To Top