Zajęcia unijne

W okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej”.

Propozycje zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań – zajęcia wyrównawcze – Rok szkolny 2019/2020 – I półrocze

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 91 uczniów i uczennic uczęszczających do naszej szkoły, w tym wsparcie 13 uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycielek pracujących w szkole i doposażenie placówki oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
W ramach projektu są rozwijane u uczniów kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne oraz kreatywności i logicznego myślenia.
Diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów dokonano w oparciu o: ankietę dla wychowawców dot. sytuacji dydaktycznej klas, obserwację uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, dokumentacji pedagoga szkolnego, poprzez analizę orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wprowadzono następujące zajęcia:

  • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z problemami edukacyjnymi, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompensowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających z trudności w uczeniu się,
  • koła; matematyczne, przyrodnicze, informatyczne i szachowe, celem wspomagania uczniów w rozwijaniu ich zadatków wrodzonych uzdolnień i zainteresowań,
  • eksperyment matematyczny i przyrodniczy jako nowa metoda nauczania,
  • zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.